Attanai’s Podcast : เรายังมีความสุขดีอยู่หรือเปล่า

A A
Dec 18, 2021
Dec 18, 2021
A A

     จากการระบาดของโควิด-19ในช่วงระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา หลายอย่างในสังคมเปลี่ยนไปจนเกินจะคาดเดา ความคุ้นเคยที่เปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวอาจทำให้เราเกิดคำถามว่าเรายังมีความสุขดีอยู่หรือเปล่า

      รายงานความสุขโลกชี้ว่าจากเหตุการณ์ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลให้ความสุขทั่วโลกลดลง การไม่สามารถทำงานได้ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี การว่างงานส่งผลให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลง 12% แต่ในขณะเดียวกันท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่กำลังดำเนินไปก็พบว่า จากคำสั่งล็อกดาวน์ส่งผลให้ผู้คนหันมาทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การออกกำลังกาย ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แท้จริงแล้วความสุขอยู่ที่ไหนกันแน่ แล้วเราจะทำอย่างไรให้ใจเราไม่ทุกข์

Listen to attanai podcast on spotify
Listen to attanai podcast on soundcloud
Listen to attanai podcast on youtube

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS