DATA PROTECTION POLICY

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)

บทนำ

        บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน รวมตลอดถึงคู่ค้าของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดให้มีมาตรการในการเก็บรักษา และป้องกันตามมาตรฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า พนักงาน คู่ค้า รวมตลอดถึงผู้ใช้บริการของบริษัท ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท ให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลเท่าที่จำเป็นกับการให้บริการและการดำเนินการตามที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าของข้อมูล โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ใช้ ปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยจะจัดเก็บเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นหลัก และการอื่นๆ ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อใช้ในการประมวลผลการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการเพื่อนำเสนอและ/หรือแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ เพื่อกิจกรรมการตลาดของบริษัท          หรือ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 • เพื่อใช้ในการประมวลผล บริหารจัดการ พิจารณา ให้บริการและการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต และรวมถึงการใดๆ เพื่อ                    ประโยชน์ ของเจ้าของข้อมูล ตลอดจนนำไปใช้ในการจัดทำบัญชี งบการเงิน และข้อมูลทางบัญชีของบริษัท
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ใช้ เพื่อการวิจัยการตลาดและ/หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิ          ประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล และ/หรือปรับปรุงการให้บริการ การดำเนินการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ รวมตลอดถึงข้อกำหนดอื่นใดซึ่งบริษัทมีหน้าที่ผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อการนำเสนอข้อมูล ติดตาม ประสานงาน และการให้บริการหลังการขายรวมตลอดถึงเพื่อการจัดทำบริการทางอิเล็คทรอนิค
 • เพื่อดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและจะไม่ทำการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ข้อ 5 หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำการเปิดเผย โดยจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ พนักงาน ผู้รับมอบอำนาจ ตัวแทน บุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือก่อตั้งสิทธิตามสัญญาของบริษัท รวมไปถึงและไม่จำกัดเพียง

 • พันธมิตรทางธุรกิจ ของบริษัท รวมตลอดถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการ ในการประมวลผล บริหารจัดการ พิจารณาให้บริการและการดำเนินงานต่างๆ ที่เจ้าของข้อมูล           ได้รับ และอาจได้รับในอนาคต
 • บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด รวมตลอดถึงบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน ผู้รับมอบอำนาจ ตัวแทน หรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย รวมตลอดถึงบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงาน ผู้รับมอบอำนาจ ตัวแทน บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ให้บริการการรับจดทะเบียนยานพาหนะ และ/หรือบริการด้านการเร่งรัดหนี้สิน และ/หรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิเสธและการดำเนินการ

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้บริษัทดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1-7.8 บริษัทจะดำเนินการตามที่ได้รับคำร้องขอภายในเวลาที่เหมาะสมและตามขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท เว้นแต่ในกรณีดังนี้ บริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าวได้

 • โดยสภาพแล้วไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้
 • เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น
  การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ          ของ บุคคลอื่น
 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า
 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง          ตามกฎหมาย
ระยะเวลาการเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลตามที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เก็บไว้ได้นานกว่านั้น หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาซึ่งบริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

คุกกี้คืออะไร

            คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกสถานะของการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านสนใจ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

การใช้งานคุกกี้
บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น Google Analytics, Facebook Pixel บนบริการของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น บริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะบันทึกเป็นคุกกี้จากบริษัท

           นอกจากนั้น บริษัทมีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภท Google Analytics, Facebook Pixel เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้งานและประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว

สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

คุกกี้เพื่อการให้บริการ
คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานการณ์เข้าสู่ระบบของท่าน
คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ
คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทรู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ ในการนำเสนอ               และพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

 • ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
 • ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
 • ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น อักษรมีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook, Line, Twitter, และ Youtube

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
            ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต
            อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่าง  ไม่ราบรื่น

ช่องทางการติดต่อ

เพื่อให้การเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Officer (DPO) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะเป็นผู้ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และประสานงานกับเจ้าของข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
E-mail : privacy@aksorn.com