language

2 Results

ภาษาของคนสะท้อนตัวตนของชาติ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline   https://www.youtube.com/watch?v=3t9nyad3YbU   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม...

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline https://www.youtube.com/watch?v=baBbSRcVpPc   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม และแนวความคิดของชาตินั้นๆ...

ภาษาของคนสะท้อนตัวตนของชาติ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline   https://www.youtube.com/watch?v=3t9nyad3YbU   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม...

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ : The Storyline

เชื่อไหมว่าภาษากำหนดความคิดคนได้ The Storyline https://www.youtube.com/watch?v=baBbSRcVpPc   เคยได้ยินประโยคนี้ไหม ? “ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง ให้เรียนภาษาเพิ่ม” เพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้ว ยังทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรม และแนวความคิดของชาตินั้นๆ...