calculus

1 Results

ลองใช้ประโยชน์จากแคลคูลัสให้ดูหน่อย

ลองใช้ประโยชน์จากแคลคูลัสให้ดูหน่อย   เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์เรายังพอนึกออกว่า มันสามารถใช้อธิบายฝนตกฟ้าร้องได้ เมื่อเราพูดวิชาการงานอาชีพ เราก็จะรู้ว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดอย่างไร ส่วนภาษาอังกฤษยิ่งสำคัญมาก...

ลองใช้ประโยชน์จากแคลคูลัสให้ดูหน่อย

ลองใช้ประโยชน์จากแคลคูลัสให้ดูหน่อย   เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์เรายังพอนึกออกว่า มันสามารถใช้อธิบายฝนตกฟ้าร้องได้ เมื่อเราพูดวิชาการงานอาชีพ เราก็จะรู้ว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดอย่างไร ส่วนภาษาอังกฤษยิ่งสำคัญมาก...