digital

1 Results

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะ Digital

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะดิจิทัล   กลุ่ม Millennials และ Gen Z เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ ส่งผลให้คน Gen นี้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในเศรษฐกิจดิจิทัล จากรายงานของ World Economic Forum ปี 2563 แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 55%...

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะ Digital

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับทักษะดิจิทัล   กลุ่ม Millennials และ Gen Z เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่ ส่งผลให้คน Gen นี้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในเศรษฐกิจดิจิทัล จากรายงานของ World Economic Forum ปี 2563 แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 55%...