gap-year

1 Results

Gap Year โอกาสในการค้นหาตัวเอง กับ ช่องว่างที่ขาดหายในการศึกษาไทย

Gap Year โอกาสในการค้นหาตัวเอง กับ ช่องว่างที่ขาดหายในการศึกษาไทย      Gap Year  เป็นพิธีการที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรในทศวรรษที่ 1960 โดยไม่มีการจำกัดอายุในการทำ แต่ส่วนใหญ่มักทำในช่วงจบมัธยมปลาย หรือหลังจบมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้แสวงหาประสบการณ์...

Gap Year โอกาสในการค้นหาตัวเอง กับ ช่องว่างที่ขาดหายในการศึกษาไทย

Gap Year โอกาสในการค้นหาตัวเอง กับ ช่องว่างที่ขาดหายในการศึกษาไทย      Gap Year  เป็นพิธีการที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรในทศวรรษที่ 1960 โดยไม่มีการจำกัดอายุในการทำ แต่ส่วนใหญ่มักทำในช่วงจบมัธยมปลาย หรือหลังจบมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้แสวงหาประสบการณ์...