ทักษะชีวิต

2 Results

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”        วันนี้อัตนัยมีโอกาสพูดคุยกับ ครูพี่ฝาย ฝายวารี ประภาสะวัต ในบทบาทหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และผู้อำนวยการหลักสูตรโรงเรียนคู่ขนาน ภายใต้ภาพมุมใหญ่ว่า เด็กไทยต้องมีทักษะชีวิต      โรงเรียนคู่ขนาน...

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline   https://youtu.be/rZqNhe_5Z_Y ยุคสมัยนี้การพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก หากมีแค่ทักษะการทำงานคงไม่เพียง เพราะในสังคมปัจจุบัน การแข่งขันที่สูงขึ้น ทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยกรข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน...

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”

เติบโตอย่างไรให้มี “ทักษะชีวิต”        วันนี้อัตนัยมีโอกาสพูดคุยกับ ครูพี่ฝาย ฝายวารี ประภาสะวัต ในบทบาทหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และผู้อำนวยการหลักสูตรโรงเรียนคู่ขนาน ภายใต้ภาพมุมใหญ่ว่า เด็กไทยต้องมีทักษะชีวิต      โรงเรียนคู่ขนาน...

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline

เติบโตอย่างไรให้มีทักษะชีวิต : The Storyline   https://youtu.be/rZqNhe_5Z_Y ยุคสมัยนี้การพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก หากมีแค่ทักษะการทำงานคงไม่เพียง เพราะในสังคมปัจจุบัน การแข่งขันที่สูงขึ้น ทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยกรข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน...