passion

2 Results

ผิดมากไหมถ้าไม่มี Passion : Attanai Podcast

ผิดมากไหมถ้าไม่มี Passion Attanai's Podcast     Passion นั้นสำคัญไฉน แล้วผิดมากไหมถ้าเราไม่มี ? คำว่า Passion ในทางจิตวิทยาถูกสรุปไว้ว่า ภาวะทางสมองส่วนหนึ่งที่ Nucleus Accumbens จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดี...

Passion นั้นสำคัญไฉน ?

Passion นั้นสำคัญไฉน ?   คำว่า Passion ในทางจิตวิทยาถูกสรุปไว้ว่า ภาวะทางสมองส่วนหนึ่งที่ Nucleus Accumbens จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดี เมื่อเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น บางคนอาจชอบวิ่งมากจนตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ให้สำเร็จ...

ผิดมากไหมถ้าไม่มี Passion : Attanai Podcast

ผิดมากไหมถ้าไม่มี Passion Attanai's Podcast     Passion นั้นสำคัญไฉน แล้วผิดมากไหมถ้าเราไม่มี ? คำว่า Passion ในทางจิตวิทยาถูกสรุปไว้ว่า ภาวะทางสมองส่วนหนึ่งที่ Nucleus Accumbens จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดี...

Passion นั้นสำคัญไฉน ?

Passion นั้นสำคัญไฉน ?   คำว่า Passion ในทางจิตวิทยาถูกสรุปไว้ว่า ภาวะทางสมองส่วนหนึ่งที่ Nucleus Accumbens จะหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายรู้สึกดี เมื่อเราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น บางคนอาจชอบวิ่งมากจนตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ให้สำเร็จ...