เมื่อลูก ๆ ของคุณมีอายุมากกว่า 100 ปี

A A
Feb 24, 2022
Feb 24, 2022
A A

เมื่อลูก ๆ ของคุณมีอายุมากกว่า 100 ปี

 

ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา ผู้คนในทุกประเทศทั่วโลกมีความก้าวหน้าด้านสุขภาพที่มากขึ้นส่งผลไปถึงอายุขัยที่เพิ่มขึ้น เรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งชีวิตที่ยืนยาวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เด็กส่วนใหญ่ในโลกที่พัฒนาแล้วซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2000 อาจมีอายุมากกว่า 100 ปี

 

 

เด็กส่วนใหญ่ในโลกที่พัฒนาแล้วซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2000 อาจมีอายุได้ถึง 100 ปีหรือมากกว่านั้น

life expectancy in thailand

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าจำนวนผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.4 ล้านคน โดยคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของประชากรทั้งหมด และมีการคาดการณ์ใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติในสหราชอาณาจักรว่า ประมาณ 13.6% ของเด็กชายและ 19% ของเด็กผู้หญิงที่เกิดในปี 2020 จะมีชีวิตอยู่อย่างน้อย 100 ปี

World Economic Forum ที่มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในด้านสุขอนามัยและการแพทย์ การศึกษา และมาตรฐานการครองชีพส่งผลต่อการมีอายุที่ยืนยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวงจรชีวิตของคนส่วนใหญ่เริ่มต้นการทำงานในช่วงวัย 20 ต้น ๆ จนวัยทำงานอาจยาวนานจนถึง 65 ปี แต่หากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โมเดลนี้อาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ที่มีอายุถึง 100 ปี เพราะเมื่อทั่วโลกกลายเป็นสังคมสูงวัยเราอาจจะกำลังมีคนทำงานอยู่ในวัย 80 ก็เป็นได้ ดังนั้นสิ่งที่คนควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญคือความคล่องตัว สมรรถภาพทางปัญญา และความมั่นคงทางการเงิน

ผู้สูงวัย

การมีอายุยืนยาวขึ้นช่วยให้เรายืดอายุทุกช่วงชีวิตของเราออกไปได้ และเราสามารถสร้างเส้นทางที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมช่วงต่าง ๆ ของการศึกษา การทำงาน ตลอดเส้นทางชีวิตของเรา

เรื่องราวการมีอายุยืนยาวในวันนี้ไม่เกี่ยวกับคนชรา แต่เป็นเรื่องของเด็ก

Stanford Center on Longevity ได้เปิดตัวโครงการที่เรียกว่าThe New Map of Life โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลให้เราจำเป็นต้องมีวิธีที่สามารถดำเนินชีวิตได้ถึง 100 ปีได้อย่างดี เพื่อให้เราสามารถเผชิญกับความท้าทายในการมีอายุยืนยาว

การมีอายุยืนยาวในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเท่านั้น ยังรวมถึงวัยเด็กและวัยทำงานด้วยเพราะชีวิตย้ายจากวัยเด็กเพื่อการศึกษาไปสู่วัยทำงานและเกษียณอายุ การมีอายุยืนยาวขึ้นช่วยให้เรายืดอายุทุกช่วงชีวิตของเราออกไปได้ และเราสามารถสร้างเส้นทางที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมช่วงต่าง ๆ ของการศึกษา การทำงาน ตลอดเส้นทางชีวิตของเรา

ขณะที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ทักษะทางอารมณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปทั้งความยืดหยุ่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งชุดเครื่องมือทางอารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยวัยเด็กเป็นวัยที่มีเวลาสำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ เพื่อส่งผลต่อการอยู่ในสังคมที่มีความสุข การมองโลกและการเข้าใจผู้อื่น The New Map of Life ได้เสนอทางเลือกใหม่ ๆ ว่าแทนที่จะให้ช่วง 2 ทศวรรษแรกของชีวิตเป็นการศึกษาแบบเป็นทางการลองมาเป็นการเรียนรู้นอกขอบเขตของการศึกษาในระบบ โดยคนทุกวัยสามารถได้รับความรู้ที่จำเป็นในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และเข้าถึงได้ในวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ กำหนดการ และงบประมาณ

เด็กต้องได้รับการศึกษาอย่างแท้จริง

เด็กต้องได้รับการศึกษาอย่างแท้จริงเพื่อความท้าทายและโอกาสที่ชีวิตจะยืนยาวขึ้น ช่องว่างในระบบการศึกษาปัจจุบันที่ทำให้เด็กจำนวนมากไม่สามารถเติมเต็มศักยภาพได้อันเนื่องมาจากอุปสรรคทางเชื้อชาติหรือเศรษฐกิจและสังคม ต้องมีการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับสถาบันที่เป็นทางการน้อยลงพร้อมกับสร้างทักษะที่เป็นผลลัพธ์ซึ่งทั้งนายจ้างและสังคมยอมรับ นอกเหนือจากการให้การศึกษาแบบเป็นทางการที่เป็นภาระหนักใน 2 ทศวรรษแรกของชีวิต

The New Map of Life ชี้ให้เห็นถึงการลงทุนเพิ่มเติมในวัยเด็ก ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะปรับปรุงผลลัพธ์ในทุกขั้นตอนของชีวิต .การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปล่อยให้เด็ก “เป็นเด็ก” ได้นานขึ้นอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือกุญแจสู่การมีอายุยืนยาวอีกด้วย จากนี้อาจต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกฎหมาย นายจ้าง สถาบันการศึกษา ในการพิจารณาทางเลือกใหม่ต่อระบบการศึกษาที่ฝังรากลึกในระบบวัฒนธรรมแบบเดิม

อ้างอิง
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/the-100-year-life-is-here-how-can-we-meet-the-challenges-of-longevity-an-expert-explains/
https://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/?fbclid=IwAR3C-gTMNhkyeh8CPx_kVGUjqoa_NuNRrEcDZmgM0kDDtMFeROiqaO-tlfg
https://www.nytimes.com/2021/11/23/business/dealbook/living-longer-lives.html
https://thaitgri.org/?p=39784
https://longevity.stanford.edu/the-new-map-of-life-report/
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/significant-proportion-of-babies-born-in-2045-forecast-to-live-beyond-100-41232974.html

Tag

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS