แองโกลา เพราะไม่มีน้ำสะอาด…การศึกษาจึงคาดแคลนคุณภาพ

A A
Apr 1, 2024
Apr 1, 2024
A A

 

แองโกลา เพราะไม่มีน้ำสะอาด การศึกษาจึงขาดแคลนคุณภาพ

 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบปริมาณน้ำฝนและความแห้งแล้ง ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความท้าทายในพื้นที่ทุรกันดารทั่วโลกโดยเฉพาะ…แองโกลา

 

 

การเข้าถึงอย่างทั่วถึง…น้ำสะอาด ปราการท้าทายด่านแรกในระบบการศึกษาของแองโกลา

 

   แม้ว่าแองโกลาจะมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี 2002 แต่ความเหลื่อมล้ำยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเขตเมืองและชนบท ชุมชนในชนบทหลายแห่งขาดโรงเรียน โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ ซึ่งนั่นรวมถึงน้ำสะอาด้วย

   การเข้าถึงน้ำสะอาดเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการรักษาสุขอนามัยที่เหมาะสมในโรงเรียน หากไม่มีน้ําประปาที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอ นักเรียนและครูจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อโรคที่เกิดจากน้ํา เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ โรคท้องร่วง ซึ่งภาวะเสี่ยงเหล่านี้นําไปสู่การขาดเรียนของนักเรียนและการเข้าสอนของคุณครูอีกด้วย เนื่องจากบางครั้งเอง โรงเรียนก็มีความจำเป็นต้องหยุดชะงักในบางช่วงเวลา เพื่อดึงน้ําสะอาดจากแหล่งที่ห่างไกล นั่นทำให้ชั่วโมงการเรียนรู้ลดลงไปอีก

   บางสถานการณ์ อุปสรรคการเข้าถึงน้ําสะอาดอาจทําให้โรงเรียนถูกบังคับให้ปิดชั่วคราวหรือลดชั่วโมงการเรียนลง เนื่องจากการขาดแคลนน้ําทําให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษาอันมีค่า สิ่งนี้อาจส่งผลระยะยาวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก

 

 

น้ำสะอาดแองโกลา

 

 

   การแก้ไขปัญหาน้ําในโรงเรียนมักต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบท่อน้ํา บ่อน้ํา หลุมเจาะ และโรงกักเก็บน้ํา อย่างไรก็ตาม โรงเรียนหลายแห่งในแองโกลาขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการเข้าถึงน้ําสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทและห่างไกลที่การสร้างและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําในพื้นที่เหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูง

   บางชุมชนที่ห่างไกล การเก็บน้ําเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงและเด็กเสียด้วยซ้ำ เด็กผู้หญิงมีหน้าที่หลักในการตักน้ำใช้ในครอบครัว ซึ่งอาจนําไปสู่การขาดเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาอย่างเต็มที่ การแก้ไขปัญหาน้ําจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการศึกษาอีกด้วย

   ปัญหาน้ำไม่ใช่ส่งผลต่อแค่ระบบการศึกษาเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเป็นโดมิโนต่อไปยังมีระบบทางเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพน้ำและสุขอนามัยที่ไม่ดี เป็นบ่อนทําลายผลผลิตการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหาร โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ ทําให้เด็กในพื้นที่เหล่านี้ไปโรงเรียนเป็นประจําได้ยาก

 

กำแพงภาษา : ปราการด่านสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้…น้ำสะอาดของแองโกลา

 

   เนื่องจากระบบการศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นสื่อกลางในการสอน ซึ่งเป็นความท้าทายสําหรับนักเรียนที่มีภูมิหลังที่ไม่ใช่ภาษาโปรตุเกส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่พูดภาษาพื้นเมืองกันทั่วไป อุปสรรคทางภาษานี้สามารถขัดขวางความสามารถของนักเรียนในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับหลักสูตรและมีส่วนทําให้อัตราการออกกลางคันสูง

   อุปสรรคทางภาษาไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ แต่ยังส่งผลต่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกของชาติแองโกลาอีกด้วย ซึ่งทําหน้าที่เป็นพาหนะในการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และขนบธรรมเนียมดั้งเดิม การทําให้ภาษาเหล่านี้เป็นชายขอบในการศึกษาทําให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักเรียนกับหลักสูตรของโรงเรียน

   แม้ว่าระบบการศึกษาของแองโกลาจะมีความก้าวหน้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ความท้าทายที่สําคัญยังคงมีอยู่ การจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึง คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอบรมครู และอุปสรรคด้านภาษาเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กแองโกลาทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ด้วยการลงทุนในพื้นที่เหล่านี้ จะสามารถปลดล็อกศักยภาพของระบบการศึกษาได้อย่างเต็มที่และปูทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและความเจริญรุ่งเรือง 

 

อ้างอิง

https://brokenchalk.org/challenges-facing-the-education-system-in-angola/

https://www.wvi.org/angola/our-work/water-hygiene-and-sanitation

https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2023/08/01/in-southern-angola-a-race-to-manage-scarce-waterw-while-promoting-economic-growth

https://reliefweb.int/report/angola/poor-sanitation-primary-schools-angola-due-mainly-lack-investment

https://www.linkedin.com/pulse/language-curriculum-development-angola-reflection-sara

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS