จริงหรือที่ AI ทำให้ใบปริญญามีคุณค่าลดลง

A A
Jun 28, 2024
Jun 28, 2024
A A

จริงหรือที่ AI ทำให้ใบปริญญามีคุณค่าลดลง

 

  • BestColleges ได้สำรวจนักศึกษาจำนวน 1,000 คนพบว่า นักศึกษา 59% เชื่อว่าหากใช้ AI เป็นประจำในการเรียน คุณค่าของการได้รับปริญญาจะลดลง
  • แม้ว่า AI จะเข้ามาแทนที่ในบางส่วนงานแต่ก็ยังมีองค์ประกอบบางอย่างของมนุษย์ก็มีบางอย่างที่ AI ไม่สามารถทำได้
  • เเม้ความเป็นจริงหลากหลายอาชีพในอนาคตก็ยังคงต้องขับเคลื่อนด้วย AI แต่ในฐานะมนุษย์เรายังคงต้องดำรงอยู่และความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้

 

   ในขณะที่ Open AI  กำลังทำให้ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจเกิดการตื่นตัว ในวันที่เรากำลังปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โลกของการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ในยุคที่ Google อาจไม่ได้เป็นหนทางเพียงหนึ่งเดียวของการตอบคำถาม การมาถึงของ Chat GPT ที่สามารถตอบคำถาม เขียนเรียงความ แต่งกลอน เขียนสูตร เขียนเนื้อเพลง และอธิบายปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน และอื่นๆ อีกมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่จะดึงดูดผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านคนในช่วงเวลาเพียง 5 วันแรกหลังจากเปิดตัว 

 

   BestColleges ได้สำรวจนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาปัจจุบันจำนวน 1,000 คน ผลจากการสำรวจพบว่า 56% ของนักศึกษาใช้ AI เวลาทำการบ้านหรือสอบ นักเรียนอีก 41% ได้บอกว่าไม่ได้ใช้ และอีก 4% ไม่ต้องการตอบ

 

ในขณะเดียวกันจากการศึกษาพบว่านักเรียนเกินครึ่ง (53%) ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมาย และนักเรียนเกือบ 8 ใน 10 (79%) กล่าวว่าอาจารย์ได้มีการพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับการใช้และจริยธรรมของ AI ในห้องเรียน นักเรียนครึ่งหนึ่ง (54%) กล่าวว่าเขาใช้ AI ในการทำการบ้านหรือสอบ นักเรียนประมาณ 1 ใน 5 (21%) ใช้ AI เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายและคิดว่าไม่เป็นการโกงหรือลอกเลียนแบบ 

 

   ข้อมูลล่าสุดของ Turnitin อย่างน้อย 20% ของแต่ละงานมีหลักฐานของการใช้ AI ในการเขียน แต่ละงานเขียนด้วย AI 80% ขึ้นไป BestColleges  ได้สำรวจนักศึกษาจำนวน 1,000 คนพบว่า นักศึกษา 59% เชื่อว่าหากใช้ AI เป็นประจำในการเรียน คุณค่าของการได้รับปริญญาจะลดลง แต่ความคิดนี้ก็มีนักเรียน 17% ที่ไม่เห็นด้วย แต่การใช้ AI ในการเรียนการสอนไม่ใช่เพียงนักเรียนเท่านั้น นักศึกษาได้บอกว่า คุณค่าของการได้ปริญญาจะลดลงหากอาจารย์ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักสูตร บรรยายหรือสร้างแผนการสอน 

 

นักศึกษากังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อการจบปริญญาและอาชีพในอนาคตของตนเอง

 

   นักเรียน1 ใน 3 คิดเป็น 33%  กล่าวว่า AI มีอิทธิพลต่อการเลือกสาขาวิชาของพวกเขา อย่างน้อย 2 ใน 5 คิดเป็น 40% กังวลที่ AI จะมีผลกระทบต่อสาขาที่เรียนกับเส้นทางอาชีพที่ตั้งใจไว้ นักเรียนมากกว่า 1 ใน 4 เชื่อว่าคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดจาก AI  และนี่คือผลสำรวจของวิชาที่นักศึกษาคาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งบวกและลบจาก AI

 

 

5 สาขาที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบจาก AI

 

 

5 สาขาที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบจาก AI มากที่สุดโดยอันดับหนึ่งคือ ศึกษาศาสตร์, วิทยาการสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์, คณิตศาสตร์และสถิติ, มนุษยศาสตร์

 

 

5 สาขาได้รับผลกระทบเชิงบวกจาก AI

 

 

5 สาขาได้รับผลกระทบเชิงบวกจาก AI มากที่สุดโดยอันดับหนึ่งวิทยาการสารสนเทศ, บริหารจัดการการตลาด, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์และสถิติ, ศึกษาศาสตร์

 

ทักษะที่นักศึกษาจะได้จากใบปริญญาที่ AI ไม่สามารถทำได้

 

   แม้จะอยู่ท่ามกลางความกังวล และยังเป็นปริศนาว่าสาขาอาชีพใดที่ AI จะมีผลกระทบ แต่นักศึกษาก็เห็นว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังจำเป็นต่ออนาคตของการเรียนรู้ และมีความสำคัญต่อทุกคนถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพก็ตาม และแม้ว่า AI จะเข้ามาแทนที่ในบางส่วนงานแต่ก็ยังมีองค์ประกอบบางอย่างของมนุษย์ก็มีบางอย่างที่ AI ไม่สามารถทำได้ ดังนี้

 

  • ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่ซับซ้อน
  • ทักษะความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดนอกกรอบ 
  • ทักษะในการปรับตัว คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่
  • ความรู้ด้านเทคโนโลยี คือความสามารถและความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน

 

   และถึงแม้ AI จะยังเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราตั้งคำถามต่อคุณค่าของสิ่งที่เราทำอยู่ และถึงแม้ความเป็นจริงหลากหลายอาชีพในอนาคตก็ยังคงต้องขับเคลื่อนด้วย AI แต่ในฐานะมนุษย์เรายังคงต้องดำรงอยู่และนี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้

 

   พัฒนาและปรับตัว: ในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความสามารถในการเรียนรู้จะมีความสำคัญ มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ แก้ปัญหา ให้นักศึกษาได้สัมผัสกับวิชาและมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้เตรียมพร้อมต่ออนาคตที่ไม่อาจคาดเดา

 

   มองว่า AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแข่งขัน: ในขณะที่หลายคนกลัวว่า AI จะมาแทนที่งานของมนุษย์ แต่จริง ๆ แล้ว AI มีแนวโน้มที่จะเพิ่มพูนและเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการทำงานควบคู่กับ AI โดยใช้จุดแข็งของ AI ในการประยุกต์ใช้ในการทำงาน AI จะช่วยปรับปรุงในเชิงกระบวนการ แต่มนุษย์จะมีการคิดเชิงกลยุทธ์และความฉลาดทางอารมณ์ในการขับเคลื่อนการทำงาน

 

   คาดคะเนแนวโน้มอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต: เราไม่อาจคาดเดาไม่ได้ว่า AI จะกำหนดรูปแบบงานในอนาคตอย่างไร แต่แน่นอนว่าการศึกษาก็เป็นรากฐานสำคัญในการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในระยะยาว แต่งานที่มีแนวโน้มว่าจะถูกแทนที่ด้วย AI น้อยคืองานที่มีการคิดขั้นสูง และต้องการวิจารณญาณ กฎหมาย การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้องการความคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยผ่านการฝึกฝนจากในระดับมหาวิทยาลัย

 

   เรียนรู้ตลอดชีวิต: แม้ว่าการศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

 

อ้างอิง :

https://www.primewayfcu.com/blog/is-college-degree-worth-it

https://www.bestcolleges.com/news/analysis/is-chatgpt-good-or-bad-for-higher-ed/

https://www.bestcolleges.com/research/most-college-students-have-used-ai-survey/

https://www.bestcolleges.com/research/most-students-say-using-ai-tools-in-college-diminishes-degree-value/

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS