เด็กผู้ชาย VS เด็กผู้หญิง ใครได้คะแนนที่โรงเรียนเยอะกว่ากัน

A A
Aug 21, 2023
Aug 21, 2023
A A

 

เด็กผู้ชาย VS เด็กผู้หญิง ใครได้คะแนนที่โรงเรียนเยอะกว่ากัน

 

 

  • เด็กผู้หญิงในทุกช่วงอายุมักจะทำได้ดีกว่าเด็กผู้ชายในเกือบทุกด้านของการศึกษา ข้อมูลจากประเทศกลุ่ม OECD พบว่า เด็กผู้หญิงจะมีความสามารถด้านการอ่านนำหน้าเด็กผู้ชายราว 1 ปี
  • แต่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่มีความสามารถเท่ากันในวิชาเดียวกันอาจได้คะแนนจากครูไม่เท่ากันในห้องเรียน ทั้ง ๆ ที่เมื่อวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานแล้วทั้งคู่ได้คะแนนเท่ากัน
  • ปัจจัยที่ทำให้ครูให้คะแนนเด็กผู้หญิงมากกว่าอาจเป็นเรื่องของระบบที่มีความซับซ้อนกว่าที่เราคิด

 

เราคงเคยได้ยินกันว่า ในบางวิชาเด็กผู้หญิงจะเก่งกว่าเด็กผู้ชาย เช่น วิชาด้านภาษาและการอ่าน แต่ขณะเดียวกันก็มีวิชาที่้เด็กผู้ชายทำได้ดีกว่าอย่างคณิตศาสตร์ ซึ่งถ้าเราอิงจากข้อมูลนี้ก็น่าจะบอกได้ว่า เด็กผู้หญิงจะน่าได้คะแนนสอบดีกว่าในเรื่องการอ่าน ส่วนเด็กผู้ชายก็ควรจะได้คะแนนสอบคณิตศาสตร์ที่สูงกว่า แต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เมื่อนักวิจัยพบว่า เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่มีความสามารถเท่ากันในวิชาเดียวกันอาจได้คะแนนจากครูไม่เท่ากันในห้องเรียน ทั้ง ๆ ที่เมื่อวัดด้วยข้อสอบมาตรฐานแล้วทั้งคู่ได้คะแนนเท่ากัน อะไรทำให้เด็กผู้หญิงได้คะแนนในห้องเรียนจากครูมากกว่า หรือสาเหตุที่แท้จริงมันซับซ้อนกว่านั้น ผลเสียระยาวที่เกิดขึ้นคืออะไร เมื่อเด็กผู้ชายได้คะแนนน้อยกว่าความสามารถจริง สุดท้ายแล้วเรามีทางออกให้กับปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง

 

ครูและพ่อแม่เคยสังเกตนักเรียนและลูก ๆ กันไหมว่า เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมีความสามารถทางวิชาการที่แตกต่างกันอย่างไร เราอาจพบว่า เด็กผู้หญิงมักจะทำได้ดีกว่าเป็นส่วนมาก ซึ่งจากข้อมูลก็พบว่า เด็กผู้หญิงในทุกช่วงอายุมักจะทำได้ดีกว่าเด็กผู้ชายในเกือบทุกด้านของการศึกษา ข้อมูลจากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม OECD พบว่า เด็กผู้หญิงจะมีความสามารถด้านการอ่านนำหน้าเด็กผู้ชายราว 1 ปี และเด็กผู้ชายมีโอกาสที่จะสอบตกในวิชาคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ มากกว่าเด็กผู้หญิง 50%

 

ที่ผ่านมานักวิจัยทั่วโลกจากอิสราเอล สวีเดน ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเช็ก เคยทำการสำรวจการให้คะแนนของครูในหลายรูปแบบ ทั้งการให้คะแนนงานสมมติที่เหมือนกันของนักเรียน โดยสิ่งที่แตกต่างมีแค่เพศของนักเรียนเท่านั้น และเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนชายและหญิงที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน ผลที่ได้พบว่า นักเรียนหญิงได้คะแนนสูงกว่านักเรียนชาย

 

แม้จะมีการศึกษาในประเด็นนี้หลายครั้ง แต่การศึกษาล่าสุดนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทำให้เราเห็นว่า ปัญหานี้อาจเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าที่เราคิด Ilaria Lievore และ Moris Triventi เป็นนักวิจัยจากภาควิชาสังคมวิทยาและการวิจัยทางสังคมที่มหาวิทยาลัย Trento ได้ทำการศึกษากับนักเรียนเกรด 10 เกือบ 39,000 คนในอิตาลี โดยดูจากคะแนนสอบมาตรฐานที่จะไม่มีการเปิดเผยชื่อนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษา แล้วเปรียบเทียบกับคะแนนที่นักเรียนคนเดียวกันได้จากการสอบในห้องเรียน

 

นักวิจัยพบข้อมูลที่ทำให้เราต้องแปลกใจ เมื่อการสอบมาตรฐานที่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อนักเรียน เด็กผู้หญิงจะได้คะแนนดีกว่าในวิชาภาษา ขณะที่เด็กผู้ชายทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีกว่า แต่เมื่อเป็นการสอบในห้องเรียนที่นักเรียนต้องเปิดเผยชื่อ และมีครูเป็นคนให้คะแนนนั้น เด็กผู้หญิงจะได้คะแนนสูงกว่าทั้ง 2 วิชา ทั้ง ๆ ที่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีความสามารถในระดับที่เท่ากันจากคะแนนสอบมาตรฐาน ซึ่งจากคะแนนเต็ม 10 หากได้ 6 แปลว่า ผ่าน พบว่าในวิชาคณิตศาสตร์ เด็กผู้หญิงจะได้คะแนนสูงกว่าเด็กผู้ชายที่มีความสามารถใกล้เคียงกันประมาณ 0.4 คะแนน ส่วนในเรื่องภาษา เด็กผู้หญิงจะได้มากกว่า 0.3 คะแนน การวิเคราะห์แสดงให้ชัดเจนเห็นว่า เมื่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมีความสามารถใกล้เคียงกัน โดยวัดจากข้อสอบมาตรฐาน เด็กผู้หญิงจะได้คะแนนสูงกว่าในการสอบในชั้นเรียน

 

 

ครูมักให้คะแนนเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย

ชื่อภาพ : คะแนน

 

 

 

สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า อะไรเป็นปัจจัยให้ครูให้คะแนนเด็กผู้หญิงมากกว่า เป็นความลำเอียงของครูหรือเปล่า นักวิจัยยังได้ทำการศึกษาข้อมูลด้านอื่น ๆ ด้วยเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้ ทั้งเพศของครู ระยะเวลาที่เป็นครู ประเภทโรงเรียน และขนาดห้องเรียนว่ามีผลต่อการให้คะแนนเด็กหรือไม่ สุดท้ายพบว่า มีปัจจัย 2 อย่างเท่านั้นที่ส่งผลต่อความแตกต่างในเรื่องนี้ และเป็นเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียว นั่นคือ ขนาดห้องเรียนและประเภทโรงเรียน ห้องเรียนที่ใหญ่เด็กผู้หญิงจะได้คะแนนมากกว่า ส่วนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเทคนิคกับโรงเรียนที่สอนวิชาการทั่วไป เด็กผู้หญิงจะได้คะแนนมากกว่าในโรงเรียนอาชีวะ 

 

นอกจากนี้ นักวิจัยยังให้คำอธิบายที่เป็นไปได้กับการที่ครูให้คะแนนเด็กผู้หญิงมากกว่าว่า อาจเกิดขึ้นโดยที่ครูไม่รู้ตัว เนื่องจากเด็กผู้หญิงมีพฤติกรรมที่เรียบร้อย ชอบนั่งเงียบ ๆ มากกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งทำให้ครูทำงานได้ง่ายขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ คือ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กผู้หญิงทำคะแนนได้น้อยกว่า เมื่อครูให้คะแนนมากกว่าก็คล้าย ๆ กับเป็นการกระตุ้นนักเรียนในวิชาที่ถูกมองว่าด้อยกว่านั่นเอง

 

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยก็ยังเห็นข้อจำกัดของการศึกษานี้อยู่บางประการ นั่นคือ เป็นการศึกษาที่จำกัดในกลุ่มนักเรียนอิตาลีอย่างเดียว ซึ่งเราอาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในประเทศอื่น และคะแนนที่นำมาศึกษาก็เป็นคะแนนที่นักเรียนได้ตลอดช่วงปีการศึกษา ซึ่งอาจแตกต่างจากคะแนนสอบไฟนอลก็เป็นได้

 

ผลกระทบต่อนักเรียนเมื่อได้คะแนนน้อยกว่าความสามารถจริง

 

อย่างที่เราพอจะเดากันได้ คะแนนของนักเรียนไม่ได้ส่งผลแค่เฉพาะตอนที่เขาเป็นนักเรียนเท่านั้น เพราะคะแนนยังสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแน่นอนว่า มันจะมีผลในระยะยาวต่ออนาคตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่นักเรียนจะเลิกเรียนกลางคัน การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดี ๆ โอกาสในการได้งานที่ดี มีรายได้ที่สูงขึ้น หรือแม้แต่ความพึงพอใจในชีวิตที่มากขึ้นด้วย คงเป็นเรื่องน่าเศร้าไม่น้อย หากนักเรียนได้คะแนนสอบจากครูน้อยกว่าความสามารถที่แท้จริง แล้วมันยังส่งผลต่อชีวิตเขาในอนาคตไปทั้งชีวิต

 

ทำอย่างไรให้นักเรียนได้คะแนนตามความเป็นจริง

 

เมื่องานวิจัยนี้ชี้ให้เราเห็นว่า การจัดการกับความลำเอียงต่อเด็กผู้ชายอาจเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการจัดการของโรงเรียนแต่ละแห่ง และยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น ทัศนคติทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตาม มีคำแนะนำง่าย ๆ ที่ครูพอจะทำได้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้คะแนนตามความสามารถจริงของเขา คือ ให้นักเรียนเปลี่ยนมาเขียนชื่อตัวเองหลังจากที่ครูให้คะแนนสอบ หรือให้คะแนนชิ้นงานแล้ว ครูจะได้ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนทำข้อสอบหรืองานชิ้นนั้น ๆ ในขณะที่กำลังให้คะแนน คล้ายกับการสอบมาตรฐานที่จะไม่มีการเปิดเผยชื่อนักเรียนนั่นเอง 

แม้ว่า ณ ตอนนี้เราจะยังไม่รู้ว่า ในอนาคตหากมีการศึกษาประเด็นนี้ในประเทศอื่น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ แต่การศึกษาล่าสุดก็ทำให้เราเห็นว่า นี่อาจเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิด เป็นปัญหาเชิงระบบที่จำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อหาทางแก้ไขอย่างรัดกุมก่อนที่เด็กเหล่านี้จะสูญเสียโอกาสดี  ๆ อีกหลายอย่างในอนาคตในวันที่เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

 

อ้างอิง

https://bigthink.com/thinking/boys-graded-more-harshly-in-school/

https://www.forbes.com/sites/nickmorrison/2022/10/17/teachers-are-hard-wired-to-give-girls-better-grades-study-says

https://news.sky.com/story/girls-routinely-get-better-grades-than-boys-in-class-and-researchers-think-they-know-why-12723199 

https://scitechdaily.com/wide-and-lasting-consequences-teachers-give-girls-higher-grades-than-boys/

Share

Tag

Share

Authors

Authors

RELATED POSTS